stars

ผลงานทั้งหมด

307


school

นักเรียนทั้งหมด

149


diversity_3

บุคลากรทั้งหมด

117


location_city

สถานศึกษาทั้งหมด

39


รายงานรางวัล/ผลงานดีเด่น
ปี โรงเรียน ระดับ ประเภท รางวัล/ผลงานดีเด่น หน่วงานจัด ชื่อ-นามสกุล เอกสาร
2566 บ้านป่าตึง กลุ่ม/ศูนย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเวียงป่าเป้า สพป.เชียงราย เขต 2 นางสาวสแกวัลย์ จันทร์นาม
2566 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) จังหวัด สถานศึกษา องค์กรคุณธรรม ศูนย์คุณธรรมจังหวัดเชียงราย
2564 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) ประเทศ สถานศึกษา IQA AWARD ระดับชมเชย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2566 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) ประเทศ สถานศึกษา บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
2565 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา โรงเรียนคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2566 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา โครงงานคุณธรรม ระดับดีเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2566 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) ประเทศ สถานศึกษา โรงเรียนคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)
2565 บ้านแสนเจริญ ประเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษา การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ชั้นป.1-3 สพฐ นางสาวนรมน วงค์หนัก
2565 บ้านแสนเจริญ ประเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษา การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ชั้นป.1-3 สพฐ นางสาวอัญชลี เผ่าแจ้
2565 บ้านแสนเจริญ ประเทศ นักเรียน การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ชั้นป.1-3 สพฐ เด็กหญิงเบญญาภา เยส่อ
2565 บ้านแสนเจริญ ประเทศ นักเรียน การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ชั้นป.1-3 สพฐ เด็กหญิงนภัสสร อายิ
2566 บ้านป่าตึง เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัลระดับดีมากนวัตกรรมการจัดการเรียนรุ้เชิงรุก(Active Learning) ระดับขั้นพื้นฐานสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 นางสาวโสพิศ จิตใส
2566 บ้านป่าตึง เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับ เหรียญทอง กิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 นางสาวโสพิศ จิตใส
2566 บ้านป่าตึง เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับ เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 นางสาวโสพิศ จิตใส
2565 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) กลุ่ม/ศูนย์ นักเรียน รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจานเจดีย์ใหม่ เด็กหญิงจิราภรณ์ ภิยารมณ์
2565 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) กลุ่ม/ศูนย์ นักเรียน รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจานเจดีย์ใหม่ เด็กหญิงพิมพ์สุภา ชัยวังปัน
2565 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) กลุ่ม/ศูนย์ นักเรียน รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจานเจดีย์ใหม่ เด็กชายวัชระ รูปสูง
2565 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) กลุ่ม/ศูนย์ นักเรียน รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจานเจดีย์ใหม่ เด็กหญิงสุพรรษา ลาดสีทา
2565 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) กลุ่ม/ศูนย์ นักเรียน รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจานเจดีย์ใหม่ เด็กชายสุทธิภัทร จะคึ
2565 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) กลุ่ม/ศูนย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจานเจดีย์ใหม่ นางสาวกมลมาศ กันทะเสน
2565 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) กลุ่ม/ศูนย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจานเจดีย์ใหม่ นางสาวจิราภรณ์ ป้อมฝั้น
2565 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) กลุ่ม/ศูนย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจานเจดีย์ใหม่ นางสาวจิราภรณ์ ป้อมฝั้น
2565 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) กลุ่ม/ศูนย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจานเจดีย์ใหม่ นายปฏิญญา อินทะวัง
2565 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 เด็กหญิงจิราภรณ์ ภิยารมณ์
2565 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 นางสาวกมลมาศ กันทะเสน
2565 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 เด็กหญิงพิมพ์สุภา ชัยวังปัน
2565 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 เด็กชายวัชระ รูปสูง
2565 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 เด็กหญิงสุพรรษา ลาดสีทา
2565 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 นางสาวจิราภรณ์ ป้อมฝั้น
2565 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 นายปฏิญญา อินทะวัง
2565 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) กลุ่ม/ศูนย์ นักเรียน รางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation) ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจานเจดีย์ใหม่ เด็กหญิงปาลิดา ระบือ
2565 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) กลุ่ม/ศูนย์ นักเรียน รางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation) ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจานเจดีย์ใหม่ เด็กชายมงคล แซ่ลี้
2565 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) กลุ่ม/ศูนย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจานเจดีย์ใหม่ นางสาวนงนุช วงษา
2565 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) กลุ่ม/ศูนย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจานเจดีย์ใหม่ นางภาวินี บุญคง
2565 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) กลุ่ม/ศูนย์ นักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจานเจดีย์ใหม่ เด็กชายพลพล บังคือ
2565 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) กลุ่ม/ศูนย์ นักเรียน รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (เขียนเรื่องจากภาพ) ระดับชั้น ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจานเจดีย์ใหม่ เด็กหญิงณัฐริกา โกศลกิตติวงศ์
2565 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) กลุ่ม/ศูนย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การการคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจานเจดีย์ใหม่ นางสาวนงนุช วงษา
2565 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) กลุ่ม/ศูนย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ระดับชั้น ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจานเจดีย์ใหม่ นางสาวนงนุช วงษา
2565 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) กลุ่ม/ศูนย์ นักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจานเจดีย์ใหม่ เด็กชายจริม จะย่อ
2565 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) กลุ่ม/ศูนย์ นักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจานเจดีย์ใหม่ เด็กชายพงศกร จะแส
2565 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) กลุ่ม/ศูนย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับชั้น ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจานเจดีย์ใหม่ นางสาวนงนุช วงษา
2565 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) กลุ่ม/ศูนย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับชั้น ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ขะจานเจดีย์ใหม่ นางภาวินี บุญคง
2566 บ้านโป่งเทวี เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 เด็กชาย ธนวัฒน์ วงค์ศรี
2566 บ้านโป่งเทวี จังหวัด สถานศึกษา รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
2567 บ้านโป่งเทวี เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน การประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติ "ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 เด็กชายพิพัฒน์ นามวงค์
2565 บ้านป่าตึง เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับดีเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นางสาวสแกวัลย์ จันทร์นาม
2565 บ้านป่าตึง เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัลเชิดชูเกียรติ คุรุชนคนคุณธรรม ระดับดีเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นางสาวสแกวัลย์ จันทร์นาม
2566 บ้านป่าตึง กลุ่ม/ศูนย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเวียงป่าเป้า สพป.เชียงราย เขต 2 นางสาวสแกวัลย์ จันทร์นาม
2566 บ้านป่าตึง กลุ่ม/ศูนย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเวียงป่าเป้า สพป.เชียงราย เขต 2 นางสาวสแกวัลย์ จันทร์นาม
2566 บ้านป่าตึง เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1 กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นางสาวสแกวัลย์ จันทร์นาม
2566 บ้านป่าตึง เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2 กิจกรรม การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นางสาวสแกวัลย์ จันทร์นาม
2566 บ้านป่าตึง เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นางสาวสแกวัลย์ จันทร์นาม
2566 บ้านโป่งเทวี เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ระดับขั้นพื้นฐาน สำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 นางสาวสุรางคณา ติ๊บปาละ
2566 บ้านโป่งเทวี เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ ( Practices) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ระดับปฐมวัย สำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 นางสาวพัชรา กลิ่นจันทร์
2565 บ้านป่าตึง กลุ่ม/ศูนย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงกาหลงวนาเทวี นางสาวสแกวัลย์ จันทร์นาม
2565 บ้านป่าตึง กลุ่ม/ศูนย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงกาหลงวนาเทวี นางสาวสแกวัลย์ จันทร์นาม
2565 บ้านป่าตึง กลุ่ม/ศูนย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงกาหลงวนาเทวี นางสาวสแกวัลย์ จันทร์นาม
2566 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู กลุ่ม/ศูนย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนอำเภอเวียงป่าเป้า ครั้งที่ 71 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลกรทางการศึกษา อำเภอเวียงป่าเป้า นายธีรธาร ต่ำคำดี
2566 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู ประเทศ นักเรียน เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนในความสามารถด้านคณิตศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน เด็กชายพงศภัค คิดอ่าน
2566 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา การประเมินโรงเรียนคุณภาพระดับดีเยี่ยมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามนโยบายและจุดเน้น CR2q-Ed Model สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นางสาวสุดธิดา เกี่ยวการค้า
2566 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ) ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นางสาวสุดธิดา เกี่ยวการค้า
2566 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ) ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นางสาวสุดธิดา เกี่ยวการค้า
2566 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเต้นประกอบเพลง Cover dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาาเสพติด) ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นางสาวสุดธิดา เกี่ยวการค้า
2566 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเต้นประกอบเพลง Cover dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาาเสพติด) ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นางสาวสุดธิดา เกี่ยวการค้า
2566 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเต้นประกอบเพลง Cover dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาาเสพติด) ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เด็กหญิงอรริษา ทนันชัย
2566 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เด็กหญิงเพ็ญประภา ตาเร็ว
2566 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นางสาวสุดธิดา เกี่ยวการค้า
2566 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเต้นประกอบเพลง Cover dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาาเสพติด) ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เด็กหญิงปิยฉัตร ใจเร็ว
2566 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเต้นประกอบเพลง Cover dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาาเสพติด) ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เด็กหญิงสิริธรนรี ปัญโญ
2566 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเต้นประกอบเพลง Cover dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาาเสพติด) ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เด็กหญิงชนิดาภา ศิริธานนท์
2566 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเต้นประกอบเพลง Cover dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาาเสพติด) ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เด็กหญิงพิมพ์พิศา แก้วพลิก
2566 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเต้นประกอบเพลง Cover dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาาเสพติด) ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เด็กหญิงปพัชรี ญาติเจริญ
2566 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเต้นประกอบเพลง Cover dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาาเสพติด) ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เด็กหญิงศรสวรรค์ สล่าปัน
2566 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเต้นประกอบเพลง Cover dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาาเสพติด) ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เด็กชายธันวา ดวงฤทธิ์
2566 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเต้นประกอบเพลง Cover dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาาเสพติด) ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เด็กหญิงวรรณิกา อุปพัฒน์
2566 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเต้นประกอบเพลง Cover dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาาเสพติด) ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เด็กหญิงพรทิพย์ พันธวิกรณ์
2566 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเต้นประกอบเพลง Cover dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาาเสพติด) ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เด็กหญิงธนสินี สุขประเสริฐ
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ สพฐ. นายอนิวรรต กองพินธ์
2566 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเต้นประกอบเพลง Cover dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาาเสพติด) ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เด็กหญิงธนารีย์ เมืองวงค์
2566 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเต้นประกอบเพลง Cover dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาาเสพติด) ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เด็กหญิงกัญญ์วรา คำแก่น
2566 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเต้นประกอบเพลง Cover dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาาเสพติด) ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เด็กหญิงจุฑามาศ โกฏสืบ
2566 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเต้นประกอบเพลง Cover dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาาเสพติด) ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เด็กหญิงพิมพ์ชนก แซ่ฉั่ว
2566 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเต้นประกอบเพลง Cover dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาาเสพติด) ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เด็กหญิงรรัชญา ตาดี
2566 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเต้นประกอบเพลง Cover dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาาเสพติด) ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เด็กหญิงกันติชา ขันแก้ว
2566 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเต้นประกอบเพลง Cover dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาาเสพติด) ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เด็กหญิงภูรญา ชัยลังกา
2566 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเต้นประกอบเพลง Cover dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาาเสพติด) ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เด็กหญิงปพิชญา ญาติเจริญ
2566 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเต้นประกอบเพลง Cover dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาาเสพติด) ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เด็กหญิงรัตนาพร สล่าปัน
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ประจำปี พ.ศ.2566 สพฐ. นายอนิวรรต กองพินธ์
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน สพฐ. นายอนิวรรต กองพินธ์
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน สพฐ. นายอนิวรรต กองพินธ์
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น จังหวัด ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา กลุ่มครูคณาจารย์ ระดับจังหวัด ตามโครงการพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2565 สกสค. นายอนิวรรต กองพินธ์
2565 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับประเทศ ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564 สพฐ. นายอนิวรรต กองพินธ์
2565 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชาติ สพฐ. นายอนิวรรต กองพินธ์
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีที่ 17 ปีการศึกษา 2565 รางวัลชมเชย ระดับประเทศ สพฐ. นายอนิวรรต กองพินธ์
2565 บ้านห้วยน้ำเย็น ภาค ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11ระดับภาคเหนือ สพฐ. นายอนิวรรต กองพินธ์
2565 บ้านห้วยน้ำเย็น ภาค ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประกวด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถม บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ระดับภาคเหนือ สพฐ. นายอนิวรรต กองพินธ์
2564 บ้านห้วยน้ำเย็น ภาค ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถม บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ระดับภาคเหนือ สพฐ. นายอนิวรรต กองพินธ์
2565 บ้านห้วยน้ำเย็น จังหวัด ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นครูต้นแบบโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษาปลอดภัยขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายอนิวรรต กองพินธ์
2564 บ้านห้วยน้ำเย็น เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับดีมาก เขตพื้นที่ฯ นายอนิวรรต กองพินธ์
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขตพื้นที่ฯ นายอนิวรรต กองพินธ์
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขตพื้นที่ฯ นายอนิวรรต กองพินธ์
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขตพื้นที่ฯ นายอนิวรรต กองพินธ์
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขตพื้นที่ฯ นายอนิวรรต กองพินธ์
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุง (Active Learning) ระดับขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่ฯ นายอนิวรรต กองพินธ์
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน กิจกรรมคัดลายมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โครงการรักษ์ภาษาไทย เขตพื้นที่ฯ นายอนิวรรต กองพินธ์
2565 บ้านห้วยน้ำเย็น เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคัดลายมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เขตพื้นที่ฯ นายอนิวรรต กองพินธ์
2564 บ้านห้วยน้ำเย็น เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัลระดับคุณภาพดีเยี่ยม การประกวดสื่อรณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประเภทอินโฟกราฟิก เขตพื้นที่ฯ นายอนิวรรต กองพินธ์
2564 บ้านห้วยน้ำเย็น เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัล ชนะเลิศ “สื่อวีดิทัศน์นำเสนอการใช้สื่อนวัตกรรมการเรียน การสอนภาษาไทย” ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม เขตพื้นที่ฯ นายอนิวรรต กองพินธ์
2564 บ้านห้วยน้ำเย็น เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัลระดับคุณภาพดีเยี่ยม “กิจกรรมสร้างสรรค์ สื่อนวัตกรรมการสอนภาษาไทย” ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข เขตพื้นที่ฯ นายอนิวรรต กองพินธ์
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ สถานศึกษา เป็นสถานศึกษาที่พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" รางวัลชมเชย ระดับประเทศ สพฐ.
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพฐ. เด็กชายจะสอ จะฟู
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพฐ. เด็กหญิงนิชานุช ปอแสง
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพฐ. เด็กชายไพศาล ธนเจริญอติคุณ
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพฐ. เด็กหญิงรัชนีกร กำเนิดภูรี
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพฐ. เด็กหญิงวิชญาดา ปิยอนันต์ธรรม
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพฐ. เด็กหญิงจิรฐิดา เรเชอร์
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพฐ. เด็กหญิงชนิกานต์ เยาะส่อง
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพฐ. เด็กหญิงฐิติกานต์ บัวนำ
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพฐ. เด็กหญิงปวีณ์นุช อาซอง
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ สพฐ. เด็กหญิงวีรพร วนิชาชีวะ
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ นักเรียน เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" รางวัลชมเชย ระดับประเทศ สพฐ. เด็กหญิงกฤตยา คีรีคามสุข
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ นักเรียน เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" รางวัลชมเชย ระดับประเทศ สพฐ. เด็กชายจะสอ จะฟู
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ นักเรียน เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" รางวัลชมเชย ระดับประเทศ สพฐ. เด็กหญิงจิรฐิดา เรเชอร์
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ นักเรียน เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" รางวัลชมเชย ระดับประเทศ สพฐ. เด็กหญิงชนิกานต์ เยาะส่อง
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ นักเรียน เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" รางวัลชมเชย ระดับประเทศ สพฐ. เด็กหญิงฐิติกานต์ บัวนำ
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ นักเรียน เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" รางวัลชมเชย ระดับประเทศ สพฐ. เด็กชายธนกฤต มาเยอะ
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ นักเรียน เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" รางวัลชมเชย ระดับประเทศ สพฐ. เด็กหญิงนิชานุช ปอแสง
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ นักเรียน เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" รางวัลชมเชย ระดับประเทศ สพฐ. เด็กหญิงปวีณ์นุช อาซอง
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ นักเรียน เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" รางวัลชมเชย ระดับประเทศ สพฐ. เด็กชายไพศาล ธนเจริญอติคุณ
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ นักเรียน เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" รางวัลชมเชย ระดับประเทศ สพฐ. เด็กหญิงรัชนีกร กำเนิดภูรี
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ นักเรียน เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" รางวัลชมเชย ระดับประเทศ สพฐ. เด็กหญิงวรินรำไพ ตาคำ
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ นักเรียน เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" รางวัลชมเชย ระดับประเทศ สพฐ. เด็กหญิงวิชญาดา ปิยอนันต์ธรรม
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ นักเรียน เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" รางวัลชมเชย ระดับประเทศ สพฐ. เด็กหญิงวีรพร วนิชาชีวะ
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ นักเรียน เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" รางวัลชมเชย ระดับประเทศ สพฐ. เด็กหญิงหรรษพร พันดียาง
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ นักเรียน เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" รางวัลชมเชย ระดับประเทศ สพฐ. เด็กหญิงอริศรา แชกอ
2565 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ นักเรียน เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" รางวัลดีเด่น ระดับประเทศ สพฐ. เด็กหญิงจิรฐิดา เรเชอร์
2565 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ นักเรียน เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" รางวัลดีเด่น ระดับประเทศ สพฐ. เด็กชานเจนวิทย์ จะทอ
2565 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ นักเรียน เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" รางวัลดีเด่น ระดับประเทศ สพฐ. เด็กหญิงชนิกานต์ เยาะส่อง
2565 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ นักเรียน เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" รางวัลดีเด่น ระดับประเทศ สพฐ. เด็กหญิงชาลินี จะมู
2565 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ นักเรียน เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" รางวัลดีเด่น ระดับประเทศ สพฐ. เด็กชายฐิติวัฒน์ เกียรติธนโรจน์
2565 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ นักเรียน เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" รางวัลดีเด่น ระดับประเทศ สพฐ. นายณัฐพล คาลา
2565 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ นักเรียน เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" รางวัลดีเด่น ระดับประเทศ สพฐ. นางสาวนิจวรีย์ ปอแสง
2565 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ นักเรียน เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" รางวัลดีเด่น ระดับประเทศ สพฐ. นายนิพนธ์ จะคะ
2565 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ นักเรียน เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" รางวัลดีเด่น ระดับประเทศ สพฐ. นายปฐมพงศ์ แซ่ยี่
2565 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ นักเรียน เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" รางวัลดีเด่น ระดับประเทศ สพฐ. เด็กหญิงปวีณ์นุช อาซอง
2565 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ นักเรียน เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" รางวัลดีเด่น ระดับประเทศ สพฐ. นายพีรภัทร วุยแม
2565 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ นักเรียน เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" รางวัลดีเด่น ระดับประเทศ สพฐ. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า เชอมือ
2565 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ นักเรียน เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" รางวัลดีเด่น ระดับประเทศ สพฐ. นางสาววราพร ลาหุ่นะ
2565 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ นักเรียน เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" รางวัลดีเด่น ระดับประเทศ สพฐ. นายวิรัช กุยพือ
2565 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ นักเรียน เป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" รางวัลดีเด่น ระดับประเทศ สพฐ. เด็กชายวีรวัชร์ เครื่องสนุก
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดคลิปภาพยนตตร์สั้น ครอบครัวคุณธรรม เขตพื้นที่ฯ
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น ภาค สถานศึกษา ผ่านการประเมินและตรวจสอบมาตรฐานโรงเรียนดีมีที่ยืน ระดับคุณภาพ 3 ดาว เขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานคุณธรรม กิจกรรมโชว์ แชร์ เชื่อม เขตพื้นที่ฯ
2565 บ้านห้วยน้ำเย็น เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นายธนวิชช์ ผลดวงแก้ว
2565 บ้านห้วยน้ำเย็น เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขตพื้นที่ฯ นายธนวิชช์ ผลดวงแก้ว
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีที่ 17 ปีการศึกษา 2565 รางวัลชมเชย ระดับประเทศ สพฐ. นายธนวิชช์ ผลดวงแก้ว
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน สพฐ. นายธนวิชช์ ผลดวงแก้ว
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับดีเยี่ยม นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ระดับขั้นพื้นฐาน สำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นายธนวิชช์ ผลดวงแก้ว
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวด "คำขวัญ" การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นายธนวิชช์ ผลดวงแก้ว
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นายธนวิชช์ ผลดวงแก้ว
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นายธนวิชช์ ผลดวงแก้ว
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นายธนวิชช์ ผลดวงแก้ว
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นายธนวิชช์ ผลดวงแก้ว
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นายธนวิชช์ ผลดวงแก้ว
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น กลุ่ม/ศูนย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยไคร้ นายธนวิชช์ ผลดวงแก้ว
2566 บ้านห้วยน้ำเย็น กลุ่ม/ศูนย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ป. 1-6 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยไคร้ นายธนวิชช์ ผลดวงแก้ว
2565 บ้านห้วยน้ำเย็น กลุ่ม/ศูนย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยไคร้ นายธนวิชช์ ผลดวงแก้ว
2565 บ้านห้วยน้ำเย็น กลุ่ม/ศูนย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ป.1 - ป.6 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยไคร้ นายธนวิชช์ ผลดวงแก้ว
2566 เวียงห้าววิทยา เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
2567 บ้านห้วยน้ำเย็น จังหวัด ครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น ศธจ.เชียงราย นายอนิวรรต กองพินธ์
2566 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู ประเทศ นักเรียน การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน (การอ่านออกเสียง) สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เด็กหญิงพริฏฐภา ชัยวุฒิ
2566 พานพสกสวัสดิ์ ประเทศ สถานศึกษา โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนปฐมวัย สพฐ.
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนปฐมวัย สพป.เชียงราย เขต 2 นายชัย สันกว๊าน, นายอนุโชติ โยสุยะ, นางรัตติกาล ผัดฟอง, นางพรภิมล ทองดีโลก
2566 บ้านดอนสลี เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การนำเสนอกิจกรรมบริษทสร้างการดี(บริษัทสร้างการดี 4.0) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2566 บ้านดอนสลี เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2565 บ้านดอนสลี ภาค นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เด็กหญิงพรนัชชา วาระพิลา
2565 บ้านดอนสลี ภาค นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงลูปทุ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เด็กหญิงโบว์นิตา อ่อง
2566 บ้านดอนสลี ภาค ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นางออนงค์ กลิ่นนุช
2566 บ้านดอนสลี ภาค ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นายทรงวุฒิ บุญงาม
2566 บ้านดอนสลี ภาค ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นางประภาศรี นาวิชัย
2565 บ้านดอนสลี ภาค นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เด็กหญิงชญานุตย์ เยอต๊ะ
2566 บ้านดอนสลี กลุ่ม/ศูนย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัล สายงานบริหารสถานศึกษา(ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลาง)ระดับดีเยี่ยม ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าแดด-แม่สรวย นายทรงวุฒิ บุญงาม
2565 บ้านดอนสลี เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผลการดำเนินงานกิจกรรมบริษทสร้างการดี โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)ระดับดีมาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2565 บ้านดอนสลี เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ได้รับรางวัล ระดับคุณภาพ ดีมาก การประกวด กิจกรรมบริษทสร้างการดี สู่วิถีพอเพียง(บริษัทสร้างการดี4.0) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2565 บ้านดอนสลี เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับเหรียญทองแดง การแข่งขันเขียนเรียงความ ชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เด็กหญิงชยานุตน์ เยอต๊ะ
2565 บ้านดอนสลี เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคัดลายมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เด็กหญิงส่วยอิ่ง กุ๊ก
2565 ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) ประเทศ สถานศึกษา บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
2565 ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) ประเทศ สถานศึกษา บ้านวิทยาศาสตร์น้อยประถมศึกษา มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
2565 ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) จังหวัด สถานศึกษา โรงเรียนปลอดขยะ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2565 ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) ประเทศ สถานศึกษา สถานศึกษาปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
2566 บ้านดอนสลี เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน เหรียญทองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ทางสติปัญญา ป.1 - 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เด็กหญิงพรนัชชา วาระพิลา
2567 บ้านดอนสลี กลุ่ม/ศูนย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุชนคนดี ศรีแม่สรวย ระดับดีเยี่ยม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ สมาคมคผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอแม่สรวย นางเมทินี บุญรุ่ง
2567 บ้านดอนสลี กลุ่ม/ศูนย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันครู ประจำปี 2567 ระดับดีเยี่ยม สายงานการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าแดด-แม่สรวย นางเมทินี บุญรุ่ง
2567 บ้านดอนสลี กลุ่ม/ศูนย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันครู ประจำปี 2567 ระดับดีเยี่ยม สายงานบริหารการศึกษาขนาดกลาง ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าแดด-แม่สรวย นายทรงวุฒิ บุญงาม
2566 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการใช้โปรแกรมนําเสนอ (Presentation) ป.๔-ป.๖ สำนัหงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นายเจษฎา ถาเปียง
2565 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ประเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และภาคีเครือข่ายครูดี นางสาววาสนา มุกดาสวรรค์
2566 ห้วยส้านยาววิทยา ประเทศ สถานศึกษา โรงเรียนอีโคสคูล ระดับต้น (ECo-School Beginner) กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2566 ห้วยส้านยาววิทยา จังหวัด สถานศึกษา ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรภัยพิบัติท้องถิ่นแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย "อยู่ในระดับดี" สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิยาลัยนเรศวร
2565 ห้วยส้านยาววิทยา เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นางแคทลียา ใจมูล
2565 ห้วยส้านยาววิทยา จังหวัด นักเรียน รางวัลรองชนะเลิศ อันดำ 1 การประกวอเทียนพรรษารีไซเคิล ประเภททีม 3 คน ประจำปี 2565 บริษัท บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เด็กหญิงกมลลักษณ์ เฮปู
2566 ห้วยส้านยาววิทยา เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา โครงงาน "วินัยดี มีน้ำใจ บนประชาธิปไตยใบเล็ก" ระดับดีเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2566 ห้วยส้านยาววิทยา เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ โครงการค้นหาต้นแบบ นักเรียน ครู ผู้บริหารและชุมชน ที่มีความเป็นเลิศด้านการศคกษาและสนับสนุนการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นางสาวอัญชิษฐา เพทท้าว
2564 ห้วยส้านยาววิทยา กลุ่ม/ศูนย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ห้องเรียนคุณภาพที่จัดประสบการณ์เรียนรู้ผ่านโครงการวิทยาศาสตร์ แบบสืบเสาะ (ระดับปฐมวัย) ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาว นางชัชฎาพร ยาวังเสน
2566 ห้วยส้านยาววิทยา เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ ดีเยี่ยม ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นางสาวอัญชิษฐา เพทท้าว
2566 ห้วยส้านยาววิทยา เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา โครงงาน "ยุวเกษตรกรอาสา" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2564 ห้วยส้านยาววิทยา ประเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ "ออมสิน 108 อิ่มนี้เพื่อน้อง" สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับธนาคารออมสิน นางสาวอัญชิษฐา เพทท้าว
2566 ห้วยส้านยาววิทยา เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมสัมมนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพวินัย และการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นางสาวอัญชิษฐา เพทท้าว
2565 ห้วยส้านยาววิทยา จังหวัด นักเรียน เข้าร่วมโครงการแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เด็กชายศุภกิตติ์ อินทรจักร์
2565 ห้วยส้านยาววิทยา เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ผลการดำเนินงานกิจกรรมบริษั?สร้างการดี โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2565 ห้วยส้านยาววิทยา เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ผู้นำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2564 ห้วยส้านยาววิทยา เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมออนไลน์และเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นางสาวอัญชิษฐา เพทท้าว
2566 ห้วยส้านยาววิทยา เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ผลการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จ (Best Practice) เรื่องการสืบเสาะความเป็นมาในชุมชน สืยค้นความงดงาม เดินตามรอยวิถีพุทธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2566 ห้วยส้านยาววิทยา เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จ (Best Practice) เรื่องกรสืบเสาะความเป็นมาในชุมชน สืบค้นความงดงาม เดินตามรอยวิถีพุทธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นางชัชฎาพร ยาวังเสน
2566 ห้วยส้านยาววิทยา เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จ (Best Practice) เรื่องกรสืบเสาะความเป็นมาในชุมชน สืบค้นความงดงาม เดินตามรอยวิถีพุทธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นางกรวิภา กิจพิทักษ์
2564 ห้วยส้านยาววิทยา เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จในการถอดบทเรียนและพัฒนานวัตกรรมความดี โครงการพัฒนายุวทูตความดีฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2566 ห้วยส้านยาววิทยา กลุ่ม/ศูนย์ สถานศึกษา ส่งเสริมเยาวชนเข้าร่วม โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกรียติ โรงเรียนบุญเรืองวิทยา
2566 ห้วยส้านยาววิทยา เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน กิจกรรมคัดลายมือ ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เด็กหญิงรุจิรานันท์ กุศล
2566 ห้วยส้านยาววิทยา เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน กิจกรรมคัดลายมือ ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เด็กชายส่อลอง พูเมี่ย
2566 ห้วยส้านยาววิทยา เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEER สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นางสาวอัญชลี จันทร์เขียว
2566 ห้วยส้านยาววิทยา เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEER สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นางอรพิยทร์ เหมยเมืองแก้ว
2565 ห้วยส้านยาววิทยา เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติเจ้าหน้าที่ประสานงาน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชขั้นพื้นฐาน (O-net) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นางสาวปราณี ประยูรคำ
2566 ห้วยส้านยาววิทยา เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติเจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชขั้นพื้นฐาน (O-net) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นางสาวอัญชลี จันทร์เขียว
2566 ห้วยส้านยาววิทยา เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติเจ้าหน้าทีกรรมการ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชขั้นพื้นฐาน (O-net) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นางชนัญชิตา บุญคำปัน
2566 ห้วยส้านยาววิทยา เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติเจ้าหน้าทีกรรมการกลาง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชขั้นพื้นฐาน (O-net) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นางแคทลียา ใจมูล
2566 ห้วยส้านยาววิทยา เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติเจ้าหน้าทีพยาบาล การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชขั้นพื้นฐาน (O-net) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นายสงกรานต์ แก้ววัน
2566 ห้วยส้านยาววิทยา เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติเจ้าหน้าทีกรรมการคุมสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชขั้นพื้นฐาน (O-net) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นางสาวพานิดา มาลา
2565 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง ประเทศ นักเรียน รองชนะเลิศอันดับ 2 การรแข่งขันรายงานการศึกษาจากหนังสือสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ สโมสรไลออนส@สากลภาครวม 310 ประเทศไทย รIวมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิไลออนส@ในประเทศไทย 1. เด็กชายภูมิภักดิ์ รินคำ 2. เด็กหญิงปริฉัตร ธิเลิศ 3. เด็กหญิงกฤติกา แสงจันทร์
2567 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง ประเทศ นักเรียน รองชนะเลิศอันดับ 1 การรแข่งขันรายงานการศึกษาจากหนังสือสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย รIวมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย 1.เด็กชายณัฐภัทร จันทร์ศิริ 2. เด็กชายคีตะศิลป์ ณ.สุนทร 3. เด็กหญิงธัญชนก ปวงค้า
2565 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง ประเทศ นักเรียน เหรียญทอง การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ระดับชั้น ป.4-ป.6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 1.เด็กชายกรกช กลับพิงค์ 2. เด็กหญิงขวัญจิรา ใจตรง
2565 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง ประเทศ นักเรียน เหรียญทอง การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทเดินตาม ระดับชั้น ป.1-ป.3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 1.เด็กชายณัฐภัทร จันทร์ศิริ 2. เด็กชายคีตะศิลป์ ณ.สุนทร
2566 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง ประเทศ นักเรียน ชนะเลิศ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทเดินตาม ระดับชั้น ป.1-ป.3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 1.เด็กชายกิตตินันท์ จันต๊ะวิลัย 2. เด็กหญิงภัทรวดี ศักดิ์ดา
2567 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง ประเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 1 การรแข่งขันรายงานการศึกษาจากหนังสือสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ สโมสรไลออนส@สากลภาครวม 310 ประเทศไทย รIวมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิไลออนส@ในประเทศไทย นางสาววิภาพร จอมแก้ว นางสาวสุทิน ทาวงศ์
2566 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นางสาวสุพรรณษา เสือทอง
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ชนะเลิศ "เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ" (The Best Safety Practice) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพป.เชียงราย เขต 2
2566 พานพสกสวัสดิ์ ประเทศ สถานศึกษา สถานศึกษา "เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ" (The Best Safety Practice) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพฐ.
2566 พานพสกสวัสดิ์ กลุ่ม/ศูนย์ นักเรียน นักเรียนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลเมืองพาน เด็กชายสัณห์พัฐสกุล มารินทร์
2566 พานพสกสวัสดิ์ กลุ่ม/ศูนย์ นักเรียน นักเรียนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลเมืองพาน เด็กหญิงวันวิสาข์ ง้าวแหลม
2566 พานพสกสวัสดิ์ ประเทศ สถานศึกษา โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำปี 2566 สพฐ.
2566 พานพสกสวัสดิ์ จังหวัด ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การคัดเลือกนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) ระดับจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายชัย สันกว๊าน
2565 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง ประเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 2 การรแข่งขันรายงานการศึกษาจากหนังสือสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ สโมสรไลออนส@สากลภาครวม 310 ประเทศไทย รIวมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิไลออนส@ในประเทศไทย นางสาววิภาพร จอมแก้ว นางสาวสุทิน ทาวงศ์
2565 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง ประเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เหรียญทอง การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ระดับชั้น ป.4-ป.6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นางสาวสุทิน ทาวงศ์ นางสาววิภาพร จอมแก้ว
2565 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง ประเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เหรียญทอง การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทเดินตาม ระดับชั้น ป.1-ป.3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นางสาวสุทิน ทาวงศ์ นางสาววิภาพร จอมแก้ว
2566 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง ประเทศ นักเรียน ชนะเลิศ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทเดินตาม ระดับชั้น ป.1-ป.3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 1.เด็กชายกิตตินันท์ จันต๊ะวิลัย 2. เด็กหญิงภัทรวดี ศักดิ์ดา
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครูประจำปี พ.ศ.2566 สพป.เชียงราย เขต 2 นายชัย สันกว๊าน
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัลระดับดีมาก การประกวดเรียงความภาษาไทย เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร.9 สพป.เชียงราย เขต 2 เด็กหญิงบัวบูชา ปริญญา
2566 พานพสกสวัสดิ์ กลุ่ม/ศูนย์ นักเรียน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันเปตองนักเรียน ประเภทคู่หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี เทศบาลตำบลเมืองพาน เด็กหญิงสุพิชญา วงศ์สาม
2566 พานพสกสวัสดิ์ กลุ่ม/ศูนย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ฝึกสอน กีฬาชนิดฟุตซอลนักเรียนชาย อายุไม่เกิน 12 ปี เทศบาลตำบลเมืองพาน นายอุเทน ทาแกง
2566 พานพสกสวัสดิ์ กลุ่ม/ศูนย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ฝึกสอน กีฬาชนิดเปตองนักเรียนหญิง อายุไม่เกิน 15 ปี เทศบาลตำบลเมืองพาน นางสาวบุณรดา ชัยบุญเรือง
2566 พานพสกสวัสดิ์ ประเทศ สถานศึกษา โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถมศึกษา สพฐ., สวทช มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน นักเรียนต้นแบบ ที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาและให้การสนับสนุนการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 เด็กหญิงศิริเกศ ธนพันธุ์นุกุล
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบ ที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาและให้การสนับสนุนการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 นายชัย สันกว๊าน
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูต้นแบบ ที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาและให้การสนับสนุนการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 นางพรภิมล ทองดีโลก
2566 พานพสกสวัสดิ์ กลุ่ม/ศูนย์ นักเรียน ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนชาย อายุไม่เกิน 12 ปี เทศบาลตำบลเมืองพาน เด็กชายหัสดิน ไชยมาลา
2566 พานพสกสวัสดิ์ กลุ่ม/ศูนย์ นักเรียน ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ระดับชั้น ป.1-3 เทศบาลตำบลเมืองพาน เด็กชายพิษณุพงษ์ โสภณ
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ระดับปฐมวัย สำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2566 สพป.เชียงราย เขต 2 นางพรภิมล ทองดีโลก
2566 พานพสกสวัสดิ์ จังหวัด ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นางพรภิมล ทองดีโลก
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัลเหรียญเงิน การประกวดมารยาทไทย ป.4-6 สพป.เชียงราย เขต 2 เด็กชายวัชินทร์ ธรรมสอน
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัลเหรียญเงิน การประกวดมารยาทไทย ป.1-3 สพป.เชียงราย เขต 2 เด็กหญิงพลอยจินดา เทพธรรม
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัลเหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-6 สพป.เชียงราย เขต 2 เด็กหญิงกันยรัตน์ ตั๋นเปี้ย
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัลเหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-3 สพป.เชียงราย เขต 2 เด็กหญิงณิชา มณีวรรณ์
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-3 สพป.เชียงราย เขต 2 เด็กหญิงอุจฉริยาพร จันตาแก้ว
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-6 สพป.เชียงราย เขต 2 เด็กหญิงภคพร เพ็งเปิ้น
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัลเข้าร่วม การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-3 สพป.เชียงราย เขต 2 เด็กหญิงเณศรา ใจมุ่ง
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-6 สพป.เชียงราย เขต 2 เด็กหญิงศิรัญญา ปวนกัน
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-6 สพป.เชียงราย เขต 2 เด็กหญิงธัญชนัน กันไชยา
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-6 สพป.เชียงราย เขต 2 เด็กหญิงสุรภา กันธิยะ
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-6 สพป.เชียงราย เขต 2 เด็กชายธนวิทย์ อุทธิยะ
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัล เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-6 สพป.เชียงราย เขต 2 เด็กหญิงชนันฎา รัตนพฤกษ์
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-6 สพป.เชียงราย เขต 2 เด็กชายจารุพัฒน์ ถาติ๊บ
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-6 สพป.เชียงราย เขต 2 เด็กหญิงเขมิกา แสงชัย
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-6 สพป.เชียงราย เขต 2 เด็กชายอชิตะพล ชมทา
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 สพป.เชียงราย เขต 2 เด็กหญิงนวพร พริศักดิ์
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 สพป.เชียงราย เขต 2 เด็กหญิงวรัญชลี ศรีวิชัยเชียร
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ป.1-6 สพป.เชียงราย เขต 2 เด็กชายภูปกรณ์ ปันยา
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัลหรียญเงิน การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.4-6 สพป.เชียงราย เขต 2 เด็กหญิงพรรณิภา ตรีราภี
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.1-3 สพป.เชียงราย เขต 2 เด็กหญิงสุธาสินี ทักษิณเจนกิจ
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ป.4-6 สพป.เชียงราย เขต 2 เด็กหญิงกชพร ทองอ่ำ
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัล เหรียญทอง การแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ป.1-3 สพป.เชียงราย เขต 2 เด็กหญิงณปภัสร ทาปัญญา
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-6 สพป.เชียงราย เขต 2 เด็กหญิงบัวบูชา ปริญญา
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-6 สพป.เชียงราย เขต 2 เด็กหญิงศิริเกศ ธนพัฒน์นุกุล
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 สพป.เชียงราย เขต 2 เด็กหญิงปุญญพัฒน์ สุเมธี
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) ป.4-6 สพป.เชียงราย เขต 2 เด็กหญิงชญาณ์นันท์ นันเมือง
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.1-3 สพป.เชียงราย เขต 2 เด็กชายพรภวิทย์ มูลเมา
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 สพป.เชียงราย เขต 2 เด็กชายปภาวิชญ์ วงศ์หล้า
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 สพป.เชียงราย เขต 2 เด็กหญิงธัญญธิดา ทองดีนอก
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-6 สพป.เชียงราย เขต 2 เด็กชายนันทิพัฒน์ กะเนรุพันธ์
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-6 สพป.เชียงราย เขต 2 เด็กหญิงปนัสยา ตั๋นคำ
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัลเหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย สพป.เชียงราย เขต 2 เด็กชายสุกุลวิชญ์ ธิมา
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัล เหรียญทอง การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย สพป.เชียงราย เขต 2 เด็กชายพชรพล สุขศรี
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 สพป.เชียงราย เขต 2 เด็กชายจิรายุ บุญเรือง
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6 สพป.เชียงราย เขต 2 เด็กชายชิษณุพงศ์ ปาสำลี
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัลหรียญทอง การแข่งขันเวทคณิต ป.4-6 สพป.เชียงราย เขต 2 เด็กชายสัณห์พัฐสกุล มารินทร์
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-6 สพป.เชียงราย เขต 2 เด็กชายธีรภัทร ปินตาปัน
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-3 สพป.เชียงราย เขต 2 เด็กชายกานต์กวิน ติ๊บแปง
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษา "เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ" (The Best Safety Practice) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพป.เชียงราย เขต 2
2565 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา รางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 (IQA2) สพป.เชียงราย เขต 2
2566 พานพสกสวัสดิ์ ภาค สถานศึกษา สถานศึกษา "เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ" (The Best Safety Practice) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับเขตตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 16
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 สพป.เชียงราย เขต 2 เด็กชายณัฐวรรธน์ มุสิกะพงษ์
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัล เหรียญทอง การแข่งขันเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest ป.4-6 สพป.เชียงราย เขต 2 เด็กหญิงปรียาภัทร สุทธโพธิพงศ์
2566 พานพสกสวัสดิ์ เขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน รางวัล เหรียญทอง การแข่งขันเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest ป.1-3 สพป.เชียงราย เขต 2 เด็กหญิงณิชานันท์ เสาเปรีย
2566 บ้านแม่อ้อนอก ประเทศ สถานศึกษา โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชิงรุก สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2566 บ้านแม่อ้อนอก เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา โครงงานคุณธรรม "พอเพียง พอดี มีเงินออม" ระดับดีเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2566 บ้านแม่อ้อนอก เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา โรงเรียนคุณธรรม คุณภาพระดับ 3 ดาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2566 บ้านแม่อ้อนอก ประเทศ นักเรียน การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เด็กชายวีระพัฒน์ เจริญชัย
2566 บ้านแม่อ้อนอก ประเทศ นักเรียน การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เด็กชายเมธาพันธ์ แก้วคำ
2567 บ้านห้วยน้ำเย็น กลุ่ม/ศูนย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันครู ประจำปี 2567 ระดับดีเยี่ยม สายงานการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยไคร้ นายธนวิชช์ ผลดวงแก้ว
2567 บ้านห้วยน้ำเย็น ประเทศ สถานศึกษา ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิปภาพยนตร์สั้น ครอบครัวคุณธรรม สพฐ.